1. Introductie

Begin dit jaar werd de wereld opgeschrikt door wat in korte tijd tot de COVID-19-pandemie zou uitgroeien. Nederland is, net zoals vele andere landen, zwaar getroffen. Het begin van de pandemie kenmerkte zich door overvolle IC’s en maatregelen die genomen werden om het coronavirus in te dammen, waaronder de plicht om 1,5 meter afstand te houden tot anderen en een extreme nadruk op hygiëne. Scholen, sportverenigingen en horeca werden gesloten en thuis werd het nieuwe kantoor. In de zomer hebben zorgmedewerkers ruimte gekregen om op adem te kunnen komen van de beginfase van de crisis, maar de afgelopen weken heeft het virus weer een gevaarlijke opmars gemaakt en zijn we inmiddels beland in een “tweede golf” aan besmettingen (eind september 2020). De impact die de coronacrisis heeft is nog verre van te overzien en strekt zich uit over alle sectoren van het maatschappelijk leven, en over alle leeftijden.

In de gemeente Breda staan we nu voor een uitdaging: het grote aantal jongeren dat besmet is met COVID-19, staat niet in verhouding tot het aantal corona-besmettingen onder de rest van de Bredase leeftijdscategorieën. Dit is een probleem aangezien de jongeren vergeleken met ouderen en andere kwetsbare personen het minste risico lopen om ziek te worden, maar momenteel wel voor de grootste verspreiding zorgen. Het is belangrijk dat deze groep zich realiseert dat de personen waarmee zij in contact komen wel mogelijk gevaar lopen om ernstig ziek te worden.

Voor jongeren leidt de coronacrisis echter tot een lastigeen onwerkelijke situatie. Er wordt veel van ze gevraagd,
juist in een levensfase die normaal gekenmerkt wordt door ‘schoppen tegen het systeem’ en het ontwikkelen van zeggenschap over hun eigen leven (Brown & Larson, 2009; Ellis, Dumas & Forbes, 2020; Masten & Motti-Stefanidi, 2020; Raat, 2020). De situatie roept weerstand en onbegrip op bij de jongeren en tegelijkertijd moeten ze zich aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’, wat bemoeilijkt wordt door de ontwrichting van stabiele systemen ten gevolge van de crisis (Seçer & Ulas, 2020). Door hen te betrekken bij de besluitvorming over hun toekomst kunnen jongeren het gevoel terugkrijgen dat ze regie hebben over hun eigen leven. Jongeren mee laten denken over hoe bovengeschetst probleem aangepakt dient te worden, is daarbij een goed uitgangspunt.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt getracht het gedrag van Bredase jongeren omtrent de coronaregels in kaart te brengen. Dit gedrag wordt vervolgens bekeken in het licht van de Zelf-determinatietheorie van
Deci en Ryan (2000), om te onderzoeken hoe jongeren gemotiveerd kunnen worden tot gehoorzaamheid aan het beleid omtrent de bestrijding van COVID-19. Anderzijds dient de onderzoeksmethode als middel om jongeren een gevoel van regie te geven in het temmen van het virus. De aanpak die hier uiteindelijk op gebaseerd wordt, heeft ten doel de jongeren eigenaar van het probleem te maken, waardoor
ze ook eigenaar van de oplossing worden. De volgende onderzoeksvraag staat centraal:

Hoe kan bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot de coronacrisis teweeggebracht worden bij jongeren in de gemeente Breda? Het antwoord op de onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van het organiseren van focusgroepen en brainstorms met jongeren uit de gemeente Breda. Dit rapport is alsvolgt gestructureerd. Ten eerste wordt het theoretischkader uiteengezet, waarbij enerzijds aandacht is voor de motivatietheorie en anderzijds voor de impact van de coronacrisis op jongeren. Daarna zullen de methoden van dit onderzoek besproken worden, waarbij onder andere het soort onderzoek, het meetinstrument en de deelnemers aan bod komen. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. Eerst zal ingegaan worden op de ervaringen van de deelnemers met het beleid, waarbij specifiek aandacht is voor het geloof in complottheorieën en de mening over de maatregelen. Hierna komen de persoonlijke gevolgen van de coronacrisis zoals de jongeren deze ervaren aan bod, onder andere op het gebied van mentaal welzijn en intimiteit. Aansluitend volgt de conclusie waarbij de resultaten in het licht van de theorie besproken worden. Tot slot volgen de aanbevelingen.

Contact

Denk jij dat wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, en we nodigen je graag uit in onze jungle!