Psst.. corona is besmettelijk,
geef het ff door!

Rapport jongeren onderzoek Breda

Corona Aanpak Jongeren

Oktober 2020, Auteur: Anna Knops, Onderzoek in opdracht van burgemeester van Breda (Paul Depla)

Inhoud

 1. Introductie
 2. Theoretisch kader 
  1. Motivatie
  2. Impact coronacrisis op jongeren 
 3. Methode
  1. Soort onderzoek
  2. Meetinstrument
  3. Geïnformeerde toestemming
  4. Deelnemers
  5. Werving
  6. Analyse
  7. Betrouwbaarheid en validiteit 
 4. Resultaten
  1. Beleid
   1. Complottheorieën, vaccineren en associatie 
   2. “Samen krijgen we corona onder controle”
   3. Mening over de maatregelen
   4. Gehoorzaamheid aan de maatregelen
   5. Bestraffing of beloning? 
   6. Vergelijkingen 
  2. Gevolgen
   1. Mentaal welzijn en intimiteit 
   2. Verandering toekomstplannen 
 5. Conclusie 
  1. Autonomie
  2. Competentie
  3. Verbondenheid
 6. Aanbevelingen
 7. Literatuur 

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om het gedrag van jongeren in Breda met betrekking tot de coronacrisis in kaart te brengen. In Breda hebben we namelijk een probleem: jongeren zijn oververtegenwoordigd in het aantal coronabesmettingen vergeleken met andere leeftijdscategorieën. Door te onderzoeken wat hen beweegt of juist niet beweegt, kan de gemeente Breda bewustwording en gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen op een manier die door jongeren zelf naar voren is gebracht. Motivatie speelt hierbij een belangrijke

rol, wat leidt tot het volgende theoretisch kader. De Zelf-determinatietheorie van Deci & Ryan (2000) stelt
dat motivatie afhangt van drie factoren: competentie, autonomie en verbondenheid. Competentie houdt het gevoel vooruitgang te boeken in en autonomie is het gevoel zelf

een keuze te hebben en niet verplicht te worden om bepaald gedrag te vertonen. Verbondenheid draait om de mate van een saamhorigheidsgevoel, wat leidt tot een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid.

Om het doel van dit onderzoek te bereiken zijn focusgroepen gehouden met 24 jongeren van 17 tot 24 jaar uit de gemeente Breda. De focusgroepen zijn ingedeeld op basis van leeftijd en opleidingsniveau. Door het organiseren van focusgroepen zijn jongeren aan het woord gelaten over hun ervaringen en belevingswereld. Hierbij werd gevraagd naar verschillende aspecten van de coronacrisis zoals hun mening over

de maatregelen, welke bronnen zij vertrouwen omtrent berichtgeving en persoonlijke gevolgen die zij ondervinden van het coronavirus. De focusgroepen zijn vervolgens getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van het kwalitatieve analyseprogramma Atlas.TI. Uit de resultaten komen verschillende interessante inzichten naar voren.

Zo blijkt dat vooral de jongeren met een lagere opleiding neigen naar het geloven in complottheorieën en dat zij weinig vertrouwen hebben in de overheid en handhaving. Wat betreft gehoorzaamheid geven de deelnemers aan dat zij zich in het begin goed hielden aan de maatregelen,

maar dat de motivatie hiervoor geleidelijk afnam door onder andere de versoepelingen. Hierbij speelt verwarring ook een belangrijke rol: voor veel jongeren blijkt het onduidelijk waar
en wanneer welke maatregelen precies gelden en beelden van personen die zich er niet aan houden zorgen voor een toename van ongehoorzaamheid. Daarnaast blijkt dat het negatieve effecten heeft op de deelnemers als de coronacrisis vergeleken wordt met andere ernstige crises. Dit zorgt voor een onrechtvaardigheidsgevoel en een kloof tussen ouderen en jongeren. Op persoonlijk vlak delen de deelnemers onder andere financiële onzekerheid en gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Daartegenover rapporteren ze wel een gevoel van rust en meer waardering voor vriendschappen en familie. Wat betreft hun toekomst blijven de meeste deelnemers optimistisch.

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek worden
enkele aanbevelingen gedaan om jongeren in Breda te motiveren. Wat betreft autonomie moet de focus liggen
op het verantwoordelijkheidsgevoel in de keuzes die de jongeren maken. De motivatiefactor die deelnemers het vaakst noemen is angst voor besmetting van naasten.
Dit, het verantwoordelijkheidsgevoel en de angst voor besmetting van naasten, zijn twee belangrijke bevindingen die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Tot slot komt bij verbondenheid naar voren dat sprake is van een kloof tussen jongeren en ouderen. Dit zorgt voor onbegrip en een drang om te rebelleren. Een aanpak dient zich derhalve ook te richten op verbinding.

Contact

Denk jij dat wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, en we nodigen je graag uit in onze jungle!